Terug naar Muziekvereniging

Historie

Een stukje geschiedenis

  In 1899 werd er in Vasse een muziekkorps opgericht onder de naam ‘ AMICITIA ‘. Initiatiefnemer hiertoe was kapelaan Jansen. Het korps kende toen 13 leden.  De instrumenten die men nodig had, werden gekocht in Uelsen. Ze werden natuurlijk stiekem de grens over gesmokkeld en het verhaal doet de ronde dat de mensen die daarbij betrokken waren op de Galgenberg, juist op Nederlands grondgebied, zich terstond hebben neergevleid om uit dankbaarheid enkele Maria-liedjes te spelen.
Amicitia ging ter ziele als gevolg van de 1e Wereld oorlog.
In 1923 was het de toenmalige pastoor Hofsté, die de stoot gaf tot de oprichting van een ( nu nieuwe ) muziekvereniging. Als officiële oprichtingsdatum staat vermeld in de statuten:

 20 april 1923

 Het nieuwe orkest speelde toen onder leiding van de heer Jan ter Heyne. Hij was de grote animator van de dertiger jaren. Het instrumentarium was niet erg best, want sommige instrumenten moesten met koperdraad in een bespeelbare toestand worden gehouden. Om de kas enigszins te spekken begon men indertijd op boerenbruiloften te spelen en verder op nieuwjaarsdag, Hemelvaart en op de kermissen in Vasse, Tubbergen en Ootmarsum
Tijdens de jaren van de 2e Wereldoorlog werden de instrumenten keurig verborgen gehouden boven op de gewelven in de kerk. Daar bleven ze vier jaar liggen.
Na de oorlogsjaren werd de draad wel weer opgepakt, maar er zat te weinig leven in de muziekvereniging.
Een  absoluut dieptepunt kwam er in het voorjaar van 1959, toen er een zustervereniging moest worden aangetrokken om een muzikale hulde te brengen aan het kampioenschap van de voetbalvereniging. Deze impasse werd echter overwonnen en in mei 1959 werd door een nieuw zeer actief bestuur de heer W.Holtman uit Vriezenveen als dirigent aangetrokken. Daarna volgden een aantal jaren van grote bloei. Elk jaar ging men op concours en behalve de eerste keer kwam men telkens terug met een 1e prijs.
In 1961 kreeg de fanfare haar eerste uniformen.
Een absoluut hoogtepunt werd zonder meer gevierd in mei 1963 met het 40 – jarig jubileum. Een formidabele show-avond met artiesten als Willy en Willeke Alberti, Johnny Kraaikamp en Gert Timmerman en een groots opgezet festival, met maar liefst acht verenigingen die er aan deelnamen, vormden het absolute hoogtepunt. Tijdens deze festiviteiten presenteerde zich op de eerste dag, n.l. 16 mei 1963 ook de nieuw opgerichte drumband, die toen geheel uit dames bestond. De drumband stond onder leiding van de heer Henk Harink uit Albergen.
Toen in het jaar daarop het ontslag van dhr. Holtman kwam en kort daarna het toenmalige bestuur verdween, volgde een periode waarin het minder goed ging met de vereniging.
De nieuwe dirigent, de heer Faas uit Tubbergen, deed zijn uiterste best, maar kon niet voorkomen dat de fanfare in een steeds dieper dal gleed.
Ook zijn opvolger Harry Heer uit Langeveen  (1969) moest genoegen nemen met een orkest waarvan het ledental steeds verder terug liep.                                 Het dieptepunt kwam in september 1972, toen de dirigent het bijltje er bij neer gooide, enkele weken voor een concert.
Van de hele fanfare bleef alleen de kern over, die toen bestond uit de elf leden van de boerenkapel, die enkele jaren daarvoor was opgericht.                         Onder leiding van de nieuwe dirigent Paul Lummen, die uit de eigen vereniging voortkwam en al een aantal jaren de leerling -opleiding had verzorgd, ging men daarna verder.
Men begon enthousiast met een de opleiding van  vooral nieuwe jeugd en dit had succes. Langzaamaan groeide de fanfare weer.
De drumband had na het plotselinge overlijden van hun instructeur een opvolger gevonden in Henk Hammink. Maar terwijl de fanfare uit een diep dal omhoog klom was het nu de drumband, die de moeilijkheden kreeg.
Omdat de fanfare in de jaren ’70 weer flink groeide en omdat het instrumentarium nogal te wensen overliet, werd er in 1977 een werkgroep opgericht, die tot doel had om de vereniging nieuwe instrumenten te verschaffen. Deze actie, die bekend werd onder de naam ‘M.A. ’78′ , heeft het gepresteerd om in een jaar tijd het ongelooflijke bedrag van ruim 66.000 gulden bijeen te brengen.    Hiermee werd het korps verrijkt met een kompleet nieuwe bezetting, en werd de gehele muziekvereniging in nieuwe uniformen gestoken.

In mei 1979 werd de heer Jan Aalderink uit Vriezenveen de nieuwe drumband instructeur. Hij wist in korte tijd het niveau van de tamboers flink omhoog te brengen. Een aantal tweede en zelfs een eerste prijs in de 3e afdeling in 1983 te Gaanderen was het resultaat.

Ook de fanfare kon zich met het nieuwe instrumentarium op de  concoursen  weer  laten  horen  en in  1989  werd  er  te ’s Heerenberg een eerste prijs met promotie naar de 3e klasse behaald.
In het voorjaar van 1983 vierde men het 60 – jarige bestaan. Tijdens de officiële receptie werden twee muzikanten, te weten Jan Harmelink en Gerard Lummen, volkomen verrast toen ze door burgemeester Smal, koninklijk werden onderscheiden. Ze ontvingen beiden de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Ze ontvingen deze onderscheiding voor hun inzet die ze gedurende resp. 57 en 56 jaar hadden getoond voor de vereniging op zowel muzikaal als bestuurlijk vlak.

In het jaar daarop was het nog een keer raak. Nu was het de beurt aan de heer Gerard Kempers, die op zijn eigen zilveren bruiloft dezelfde koninklijke onderscheiding ontving
De fanfare had de wind in de zeilen en op de concoursen in 1983 te Babberich en in 1988 te Hengelo presteerde men zeer goed. Beide keren kwam men terug met een eerste prijs met promotie. De fanfare kwam daardoor in de 1e afdeling .
In 1995 werd het goede niveau van de fanfare nog eens bevestigd. Op het concours in Doetinchem behaalde de fanfare met veel jeugd in haar gelederen een schitterende  1e prijs.
In 1998 vierde St. Cecilia haar 75-jarig bestaan. Dit jubileum werd een geweldig succes. Wie kent er niet de opening met ‘de nacht van St. Cecilia’ met het grandioze vuurwerk, de receptie met presentatie van de nieuwe uniformen en als slot de geslaagde poging voor het Guinessbook of Records om met 515 muzikanten het grootst, marcherende harmonie orkest te vormen. Door medewerking van de gehele bevolking was men o.a. in staat om  bijna f 90.000,– bijeen te sprokkelen.
Naast de nieuwe uniformen werd er een jubileumboekje uitgegeven waarin het wel en wee van 75 jaar St. Cecilia is beschreven.In 2003 viert men het 80-jarig jubileum op bescheiden wijze met een groot concert en reunie.

De laatste jaren merken we met de muziekvereniging dat er ondanks allerlei inspanning het moeilijk is muzikanten blijvend te binden aan onze vereniging.  Vooral onder de jeugd is er een groot verloop.
Toch weet de vereniging zich op een zeer aantrekkelijke wijze elk jaar opnieuw weer te presenteren.
Een speciale concert commissie die in het leven is geroepen, weet i.s.m. de dirigent, het pop-koor en enkele solisten telkens weer een najaarsconcert te organiseren dat een bomvolle zaal trekt.

De vereniging zal zich blijvend inzetten voor Vasse als een muzikaal dorp.
mei  2013